مبانی نظری سکونتگاه های غیر رسمی، حاشیه نشینی، فایل WORD

۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فرهنگی

۱۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مفهوم محله در معماری و شهرسازی

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری معماری پایدار و مجتمع مسکونی پایدار

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازآفرینی، باز زنده سازی بافت فرسوده شهری

۹۹,۰۰۰ تومان

دانلود طرح تفصیلی ارومیه نقشه کاربری پیشنهادی کدی(dwg)

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی شهر همدان نقشه کاربری پیشنهادی DWG

۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
0