×

مبانی نظری بازآفرینی، باز زنده سازی بافت فرسوده شهری

۱۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سکونتگاه های غیر رسمی، حاشیه نشینی، فایل WORD

۱۰,۹۰۰ تومان

دانلود طرح تفصیلی ارومیه نقشه کاربری پیشنهادی کدی(dwg)

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری معماری پایدار و مجتمع مسکونی پایدار

۱۰,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فرهنگی

۱۰,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مفهوم محله در معماری و شهرسازی

۴,۹۰۰ تومان

طرح تفصیلی شهر همدان نقشه کاربری پیشنهادی DWG

۹,۰۰۰ تومان
0