×

مبانی نظری بازآفرینی، باز زنده سازی بافت فرسوده شهری

۱۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سکونتگاه های غیر رسمی، حاشیه نشینی، فایل WORD

۱۰,۹۰۰ تومان

مبانی نظری معماری پایدار و مجتمع مسکونی پایدار

۱۰,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فرهنگی

۱۰,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مفهوم محله در معماری و شهرسازی

۴,۹۰۰ تومان

ترجمه مقاله معماری پارامتریک؛ توانمندسازی فضاهای طراحی پارامتریک شفاف

۱۰,۹۰۰ تومان

طرح تفصیلی شهر همدان نقشه کاربری پیشنهادی DWG

۹,۰۰۰ تومان
0